Aviso legal

CONDICIÓNS DE UTILIZACIÓN DO WEB cpstic.ccn.cni.es

cpstic.ccn.cni.es un dominio na internet da titularidade do Centro Criptológico Nacional (en diante CCN), CIF número S-2800155-J, con domicilio social en C/Argentona 30, 28023 Madrid - España. Teléfono (+34) 91 372 50 00. Dirección de correo electrónico

CONDICIÓNS XERAIS DE USO DO WEB

O CCN infórmalle que o acceso e uso da páxina cpstic.ccn.cni.es e todos os sub-dominios e directorios incluídos baixo a mesma (en diante, conxuntamente denominados como o Portal), así como os servizos ou contidos que a través dela póidanse obter, están suxeitos aos termos que se detallan neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos devanditos servizos ou contidos puidese precisar da aceptación doutro tipo de condicións  que lle serán previamente mostradas.

Por iso, se as consideracións detalladas neste Aviso Legal non son da súa conformidade, rogamos non faga uso do portal, xa que calquera uso que faga do mesmo ou dos servizos e contidos nel incluídos implicará a aceptación plena e sen reservas dos termos legais recollidos neste texto.

O CCN resérvase o dereito para realizar cambios no portal sen aviso previo/previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir ou eliminar os contidos do portal ou do seu deseño. Así mesmo, as condicións e termos que se recollen no presente Aviso poden variar, polo que, dado que o acceso e/o uso do web atribúe a condición de usuario, comunicámoslle que debe revisar estes termos cada vez que visite de novo o portal.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDADE

O CCN non garante a inexistencia de erros no acceso a esta Web, no seu contido, nin que este atópese actualizado, aínda que realice todo o esforzo necesario para evitalos. Por iso, tanto o acceso como o uso que poida facerse da información contida nos mesmos son da exclusiva responsabilidade de quen o realiza.

No caso de que no web establecésense ligazóns ou hipervínculos cara a outros sitios da internet, o CCN non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. O usuario asume baixo a súa exclusiva responsabilidade as consecuencias, danos ou accións que puidesen derivarse do acceso á páxina web do hiperenlace.

En ningún caso o CCN asumirá responsabilidade algunha polos contidos de ningunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, non garantindo por tanto a calidade, accesibilidade, fiabilidade, exactitude, veracidade e legalidade de calquera tipo de material ou información contida nestas webs.

En ningún caso existe asociación entre a páxina web do CCN e as páxinas externas vinculadas.

VERSIÓN MULTILENGUAJE

O portal web do CCN-CERT está traducido a varias linguas españolas oficiais nos seus respectivos territorios, de conformidade co establecido no artigo 3 da Constitución Española de 1978 e os seus Estatutos de Autonomía. As linguas son o catalán, o eúscaro,  o galego e o valenciano. Tamén está traducido a unha lingua estranxeira (inglés).

O contido do portal está traducido a diferentes niveis de profundidade. Exclúese da tradución as seccións de actualización continua, dada a inmediatez dos cambios expostos no mesmo, así como as normas xurídicas.

Advírtese que, con carácter xeral, pode existir un desfasamento entre a versión en castelán e nas outras linguas, derivadas do proceso de tradución ás mesmas.

DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E DE PROPIEDADE INDUSTRIAL

O CCN é o titular do web https://cpstic.ccn.cni.es/, así como do dominio ccn-cert.cni.es.

O presente sitio web, así como os contidos (incluíndo bases de datos, arquivos de texto, audio, vídeo e software), deseños e servizos que o integran son propiedade e atópanse baixo o control do CCN, estando protexidos sen limitación algunha polas leis de propiedade industrial e intelectual españolas, así como polos diferentes tratados internacionais que sexan aplicables. Igualmente son de titularidade do CCN as marcas, rótulos, signos distintivos ou logos do CCN e CCN-CERT que aparecen no web, e como tal están debidamente rexistrados.

O seu uso, reprodución total ou parcial, distribución, comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta ao dispor da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, a transformación, tradución, adaptación ou calquera outra actividade similar ou análoga queda totalmente prohibida salvo que medie autorización previa por escrito do CCN. A licenza de uso de calquera contido deste portal outorgada ao usuario limítase á descarga por parte do usuario do devandito contido e o uso privado do mesmo, sempre que os citados contidos permanezan íntegros.

USO DE DIRECCIÓNS IP E NAVEGACIÓN CON COOKIES

A navegación dun usuario neste Portal, do mesmo xeito que en calquera outro sitio web, deixa como rastro a dirección IP que nesa sesión foille asignada polo seu provedor de acceso a Internet. O rexistro da devandita dirección IP serve exclusivamente para fins internos, como son as estatísticas de acceso ao Portal.

O sitio web do CPSTIC e os seus dominios utilizan cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen accede á páxina) para o correcto funcionamento e visualización dos sitios web por parte do usuario, a recollida de estatísticas e sobre aqueles elementos de seguridade que interveñen no control de acceso ás áreas restrinxidas.

O CPSTIC mostra información sobre a súa Política de cookies na parte inferior de calquera páxina do portal con cada inicio de sesión co obxecto de que vostede sexa consciente.

#Ante esta información é posible levar a cabo as seguintes accións:

  • Aceptar cookies. Non se volverá a visualizar este aviso ao acceder a calquera páxina do portal durante a presente sesión.
  • Restrinxir, bloquear ou borrar as cookies do CCN-CERT ou calquera outra páxina web, utilizando o seu navegador. En cada navegador a operativa é diferente. Se o usuario do portal cpstic.ccn.cni.es non desexa aceptar a gravación da cookie no seu computador, poderá navegar polo portal sen ningún tipo de restrición.

RESTRICIÓNS DE ACCESO

O CCN resérvase o dereito para denegar discrecionalmente, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo/previo aviso, o acceso de calquera usuario a este sitio web ou a algunha parte do mesmo.

LEXISLACIÓN APLICABLE E XURISDICIÓN

A relación entre CCN e o usuario rexerase pola normativa española vixente, independentemente da contorna legal do usuario. A resolución de calquera controversia que poida xurdir con ocasión da visita ao web, ou do uso dos servizos que nel póidanse ofertar, someterase aos Xulgados e Tribunais da cidade de Madrid.