Estructura

L'estructura del Catàleg de Productes i Serveis STIC (CPSTIC) està definida en la guia CCN-STIC 140 “Taxonomia de referència per a productes de seguretat TIC”. Bàsicament està organitzat en tres (3) llistats:

Cadascun d'ells es compon de diverses categories que, al seu torn, es componen de diverses famílies.

Productes i Serveis Qualificats

En aquest llistat s'inclouen productes i serveis que formen part de l'arquitectura de seguretat dels sistemes TIC que estan sota l'abast del ENS en alguna de les seves categories BÀSICA, MITJANA o ALTA, és a dir, aquells que desenvolupen la seva activitat en el context operacional d'aquest i implementen funcionalitats que permeten incrementar el nivell de seguretat del sistema en alguna de les seves dimensions (disponibilitat [D], integritat [I], confidencialitat [C], autenticitat [A] i traçabilitat [T]).

Perquè un producte o servei sigui qualificat, ha de complir amb els Requisits Fonamentals de Seguretat (RFS) definits per a cada família, inclosos en els corresponents annexos de la guia CCN-STIC 140:

Control d'accés Control d'accés
Família ANNEXOS (RFS)
  ENS Alta ENS Media
Control de Acceso a Red (NAC) A.1 A.1M
Dispositivos Biométricos A.2  
Dispositivos Single Sign-On A.3  
Servidores de Autenticación A.4 A.4M
Gestión de Acceso Privilegiado (PAM) A.6 A.6M
Gestión de Identidades (IM) A.7 A.7M
This image for Image Layouts addon

Eines per al desenvolupament de productes de seguretat

This image for Image Layouts addon

Altres eines

Productes i Serveis Aprovats

La taxonomia de productes aprovats per al maneig d'informació classificada serà la mateixa que per a productes qualificats juntament amb les següents categories:

Protección en entornos tácticos

Protecció en entorns tàctics

This image for Image Layouts addon

Tempest

Els Requisits Fonamentals de Seguretat (RFS) seran els mateixos que els establerts en la present guia per als productes qualificats, actualitzats amb els específics per a productes de xifra establerts en la CCN-STIC-130 Requisits d'Aprovació de Productes de Xifra per a Manejar Informació Nacional Classificada.

Productes i Serveis de Conformitat i Governança

El llistat de Productes i Serveis de Conformitat i Governança inclou productes i serveis que no formen part de l'arquitectura de seguretat d'un sistema TIC, però que implementen funcionalitats que faciliten el compliment amb la normativa de seguretat. En aquest grup estarien, per exemple, eines d'auditoria, anàlisi de riscos o bastionado de sistemes/equips.

Des del punt de vista d'inclusió en el CPSTIC, no s'han definit requisits específics per a aquests productes ni s'exigeixen certificacions, encara que sí que s'avaluen en un laboratori acreditat.

Aquest llistat posseeix una única categoria, la de Conformitat i Governança, que es compon de les següents famílies:

This image for Image Layouts addon

CG.1

Governança i Planificació de la Seguretat

This image for Image Layouts addon

CG.2

Normativa de Seguretat i Conformitat

Normativa de Seguridad y Conformidad

CG.3

Anàlisi i Gestió de Riscos

This image for Image Layouts addon

CG.4

Notificació i Gestió de Ciber incidents

This image for Image Layouts addon

CG.5

Intercanvi de Ciber intel·ligència

This image for Image Layouts addon

CG.6

Formació i Conscienciació en Ciberseguretat