Política de privacidad

En compliment del que es disposa en els articles 13 i 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) l'informem dels següents aspectes legals:

 1.- Responsable del tractament

El responsable del tractament és Centre Criptològic Nacional (CCN)

CIF número S-2800155-J,

Domicili social en C/Argentona 30, 28023 Madrid - España.

Telèfon (+34) 91 372 50 00

Adreça de correu electrònic:

2.- Finalitat del tractament

La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat exclusiva la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats a cada moment per l'usuari, l'enviament d'informació, avisos i alertes, així com el seguiment de consultes plantejades pels usuaris.

3.- Legitimació del tractament

La base jurídica del tractament, segons l'article 6 del RGPD, es basa en les següents condicions:

a) El tractament és necessari per al compliment d'una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament (CCN), a conseqüència de les competències que li confereix el Reial decret 311/2022, de 3 de maig, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS), el Reial decret 421/2004, de 12 de març, pel qual es regula el Centre Criptológico Nacional, en virtut del que es disposa en la Llei 11/2002, de 6 de maig, reguladora del Centre Nacional d'Intel·ligència, dins del marc establert per l'Estratègia de Ciberseguretat Nacional.

b) el tractament és necessari per a l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per a l'aplicació a petició d'aquest de mesures precontractuals; Segons el que es disposa en el art.13.c del RGPD, el tractament basat en el consentiment suposarà que l'existència del dret a retirar el mateix, en qualsevol moment, no afectarà la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.Cabe advertir que, en el supuesto de solicitar un servicio, este no podrá prestarse en caso de no ser facilitados los datos necesarios para poder llevarlo a cabo. No se tomarán decisiones automatizadas en base a su perfil.

4.- Conservació de dades

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la citada obligació legal del Responsable del Tractament o l'avantdita relació contractual. Quan aquesta relació cessi, i en tot cas si se sol·licita la supressió de les dades, mantindrem les seves dades personals bloquejades durant els terminis establerts per llei. Transcorreguts aquests terminis s'eliminaran de conformitat amb la legalitat vigent.

5.- Destinataris de cessions o transferències

Les dades podran ser cedits a tercers legalment habilitats, com és el cas de l'Administració Tributària o organismes judicials.

L'informem també de l'existència d'encarregats de tractament amb els quals se signa el degut contracte d'accés a dades per compte de tercers conforme als art. 28 i següents del RGPD. Únicament es triaran encarregats de tractament que ofereixin garanties suficients per a aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades, de manera que el tractament sigui conforme amb els requisits establerts per llei.

Per contra, no es tenen previstes transferències internacionals de dades.

6.- Drets de les persones interessades

Els afectats, dins del marc legal que resulti d'aplicació en cada cas, tindran els següents drets:

  • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
  • Dret d'accés: podran sol·licitar consultar les seves dades personals.
  • Dret de rectificació: podrà modificar les dades personals inexactes o completar els que estiguin incomplets, inclusivament mitjançant una declaració addicional.
  • Dret de supressió: podrà sol·licitar l'eliminació de les dades personals que el concerneixen.
  • Dret de portabilitat: tindrà dret a rebre les dades personals que hagi facilitat i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament.
  • Dret a la limitació: quan es compleixin determinades condicions, l'interessat tindrà dret a obtenir la limitació del tractament de les seves dades personals.
  • Dret d'oposició al seu tractament: podrà sol·licitar que no es tractin les seves dades personals.
  • Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Per a l'exercici de qualsevol d'aquests drets o per a revocar el consentiment pot fer-lo enviant un mail a “email”. Per a l'exercici dels seus drets haurà d'acompanyar a la seva sol·licitud una còpia del DNI o document equivalent.